Ročník 87 / 2000
  
 

Český lid 1/2000

Obsah

Domenico Cafagno, Černý los promlouvá. Svědek dějin a duchovního života původních obyvatel Ameriky a jejich vykladač

1

Markéta Křížová, Jedna z tisíce. Osudy rezervace White Eartth v Minnesotě

15

Miloslav Pokorný, Každodenní život jedné purepečské rodiny na ranči Las Cocinas (Michoacán, Mexiko). Úvod do problematiky

35

Oldřich Kašpar, Diplomové práce z oboru mimoevropské etnografie v Ústavu etnologie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze v letech 1989 - 1999

61

Ctibor Nečas, Národní jméno Cikán, resp. Obecně rozšířené slovo Cikán v moravských a slezských toponymech

67

Konference

Bohuslav Beneš, Problémy medzigeneračného prenosu hodnôt kultury

71

Helena Mevaldová, Seminář "Domácká výroba v Čechách, na Moravě a ve Slezsku"

72

Zprávy

Redakce, Jubilanti v roce 2000

75

Mirjam Moravcová, Výročí folkloristky Radany Květové 5. dubna 1929 v Praze

76

Bohuslav Beneš, Šedesátiny Vilmose Voigta

78

Dana Bittnerová, Rok po stých narozeninách Josef Spilky. 7. března 1899 - 25. srpna 1986

78

Vanda Jiřikovská, Stodoly. Výstava v Národopisném muzeu Slánska ve Třebízi u Slaného

83

Josef Vařeka, Jubilejní výstavy Josefa V. Scheybala v Jičíně a v Hořicích v roce 1999

84

Oldřich Kašpar, Muzeum Ameriky v Madridu (Oldřich Kašpar)

85

Literatura

Blanka Rašticová (ed.), Zemědělství na rozcestí 1945 - 1948 (Bohuslav Beneš)

86

Diether Röth, Kleines Typenverzeichnis der europäischen Zauber- und Novellenmärchen (Dagmar Klímová)

87

Etika a tradiční lidová kultrua. 14. strážnické sympozium, 5. - 6. května 1998. Sborník příspěvků (Alexandra Navrátilová)

88

Lanškroun na starých fotografiích (ze sbírek muzea a ze soukromé sbírky Karla Uhlíře) (Radim Urbánek)

89

Josef Kšica, Lidové písně z Kravař (Jiří Pavelčík)

90

Bohuslav Fišer, Lidová píseň na Polensku (Věra Thořová)

91

Göttinger Beiträge zur Wirtschafts- und Sozialgeschichte. Bd. 1 - 21. 1978 - 1999 (Jiří Woitsch)

92

Quido Kastner, Osídlování českého pohraničí od května 1945 (na příkladu vybraných obcí z Litoměřicka, sv. 1. - 2.) (Jan Šťovíček)

93

Jana Scheybalová - Josef V. Scheybal, Krajem skla a bižuterie (Lubomír Procházka)

94

Český lid 2/2000

Obsah

Marta Toncrová - Lucie Uhlíková, Svůj je svůj, cizí je cizí. Lidová rčení, pořekadla a přísloví ve světle etnických stereotypů

97

Věra Thořová, Ohlas hilsneriády v lidovém zpěvním repertoáru

107

Věra Frolcová - Markéta Mikysková, Jidáš v povědomí a velikonoční tradici dětí. Prameny z Moravy 1997 - 1999

135

Naďa Valášková, Etnografické poznatky z Královéhradecka a Češi v Haliči. Z pozůstalosti Františka Řehoře

155

Alexandra Navrátilová, Verše Kristiny Kejikové z Protivanova

169

Konference

Markéta Holubová - Judita Hrdá, Vědecké setkání v Rožnově pod Radhoštěm

175

Josef Kandert, IV. mezinárodní antropologický kongres, konaný k poctě dr. Aleše Hrdličky. Zpráva o několika zasedáních, která se v jeho rámci uskutečnila

176

Bohuslav Beneš, Inspecting Germany. Internationale Tagung zur Kultur- und Sozialanthropologischen Deutschlandforschung. Tübingen

177

Věra Thořová, Etnomuzikologický seminář "Prameny lidových písní, hudby a tanců ve světle novodobých možností archivace, dokumentace a prezentace"

178

Zprávy

František Vrhel, Jubileum Zdeňka Salzmanna

180

Vanda Jiřikovská, K šedesátinám Františka Ledvinky

181

Alexandra Navrátilová, Kraslice z Moravy ve Slovinském etnografickém muzeu v Lublani

183

Oldřich Kašpar, Dvě významné pražské výstavy k dějinám česko-mexických vztahů v roce 1999: "Mexické umění v českých sbírkách" a "Mexické dobrodružství Maxmiliána Habsburského"

183

Literatura

Acta Universitatis Carolinae, Philosophica et Historica 4, 1996, Studia Etnographica IX, 1998 (Oldřich Kašpar)

185

Encyklopedie starověkého Předního východu (Lydia Petráňová)

186

Jan Royt, Obraz a kultu v Čechách 17. a 18. století (Markéta Holubová)

187

Jaroslav Vaculík, Dějiny volyňských Čechů II. 1914 - 1945 (Naďa Valášková)

188

Karel Foud - Helena Weberová, Lidová architektura okresu Domažlice. Lidová stavební kultura českého západu (Lubomír Procházka)

189

Zabudnuté priadky. K tradičnému spoločenskému životu mládeže na Slovensku (Alexandra Navrátilová)

190

Lomňanská setkání. Sborník k 30. výročí národopisných slavností Slezské dny (Barbora Čumpelíková)

191

Český lid 3/2000

Obsah

Zdeněk Salzmann, O umění severoamerických indiánů

193

František Bahenský, Severní Chantové. Příspěvek k pastevectví sobů na Polárním Uralu

211

Karel Altmann, Trampové a moc. K problematice postavení trampského hnutí ve společnosti od počátku dvacátých let do současnosti

223

Ctibor Nečas, Cikáni na Moravě a ve Slezsku do první třetiny 20. století

239

Jiřina Kosíková, Videodokumentace na brněnském pracovišti Etnologického ústavu AV ČR

249

Konference

Jiří Langer, Konference "Dům v Karpatech a přilehlých oblastech balkánských" v Rožnově pod Radhoštěm

263

František Bahenský - Jiří Woitsch, Pojetí národa a vlasti ve starší české historiografii. 14. - 18. století

264

Zprávy

Dagmar Klímová - Judita Hrdá, Antonín Satke - zapadlý vlastenec moravskoslezského regionu

266

Oldřich Kašpar, "Tajuplná znamení ze starého Peru" - Museum für Völkerkunde ve Vídni

270

Ludvík Skružný, Stálá expozice Etnografického muzea ve Varně

270

Antonie Byčková, Knihovna Slovanské vysoké školy v Rivně

276

Oldřich Kašpar, Etnografie v Městském muzeu v Železném Brodě

277

Literatura

Jeanette Hills, Das Kinderspielbild von Pieter Bruegel d. ä. (1560). Eine volkskundliche Untersuchung (Jana Pospíšilová)

279

Richard van Dülmen, Kultura a každodenní život v raném novověku (16. - 18. století). I. Dům a jeho lidé (Markéta Holubová)

280

Jaroslav Pánek - Petr Vorel et al., Lexikon současných českých historiků (Jiří Woitsch)

281

Vyhnání a život Čechů v pohraničí 1938 - 1945. Vzpomínky II. (Bohuslav Beneš)

284

O. Drbal - M. Kriľ - A. Motornoj - J. Topinka, Čechy v Halyčyni. Biohrafičnyj dovidnyk (Naďa Valášková)

285

Mychajlo M. Kriľ, Slovjans´ki narody avstrijskoji monarchiji: osvitnita naukovi vzajemyny z Ukrajincjami (Alexandr Drbal)

286

50 let souboru VŠPHV - VSZN - Gaudeamus. Sborník textů k výročí založení (Barbora Čumpelíková)

287

Český lid 4/2000

Obsah

Josef Jančář, Principy mravnosti a morálky v projevech lidové kultury

289

Dana Veselská, Nálezy textilií v genizot českých a moravských synagog

295

Zdeněk Uherek - Naďa Valášková - Andrej Bažant - Jiří Vávra - Ondřej Klípa, Češi na jižní Ukrajině

307

Jaroslav Otčenášek, Národnostní vývoj dnešního okresu Česká Lípa v letech 1921 - 1930

351

Konference

Lubomír Procházka, Nové poznatky ke studiu lidového stavitelství Podblanicka a středního Povltaví

357

Daniela Stavělová, Dvacáté první sympozium etnochoreologické studijní skupiny ICTM

358

Zprávy

Zdeněk Tempír, Za Jiřím Andreskou. 1931 - 1999

361

Lubomír Procházka, K jubileu architekta Jaroslava Vajdiše

364

Eva Krekovičová, Okrúhle jubileum doc. PhDr. Milana Leščáka, CSc.

365

Josef Kandert, Sedmdesát životních cest JUDr. PhDr. Miloslava Stingla

369

Oldřich Kašpar, Výstava "Tichomořské ostrovy. Příchod Španělů" v Madridu

370

Vanda Jiřikovská, "Vzácný pane hospodářu ..." Obřadní atributy v rodinných a výročních obyčejích

371

Irena Štěpánová, "Me tibi dedico". Výstava votivních darů v Praze

372

Jiřina Veselská, Výsledek ankety členů Národopisné společnosti o nejvýznamnější počin oboru za rok 1999

373

Alexandr Drbal, České Bohemce na Ukrajině je 95 let

373

Literatura

Reinhard Johler - Herbert Nikitisch - Bernhard Tschofen, Etnische Symbole und ästhetische Praxis in Europa (Jiří Woitsch)

375

Stepan Kruško, Optanty. Zbirnik statej, spohadiv, dokumentiv ta fotohrafij (Naďa Valášková)

378

Hryhorij Vasyljovyč Pavlenko, Dijači istoriji, nauky i kuľtury

 

Zakarpatja. Malyj ancyklopedyčnyj slovnyk (Alexander Drbal)

380

Rudolf Zrůbek, Vánoční jesličky. Lidové umění kraje Orlických hor (Zdenek Hanzl)

381

Jiří Horák, Oheň na sněhu. Mýty sibiřských lovců - Knud

 

Rasmussen, Grónské mýty a pověsti (Oldřich Kašpar)

381

Pověsti Teplicka (Martin Dohnal)

382

Irena Šindlářová, Soví Král. Tajemné příběhy z Nízkého Jeseníku I. -- Irena Šindlářová, Bludný kámen. Tajemné povídky z Krnovska - Eva Koudelková, dávných časů. Pověsti z Náchodska, Hronovska a Černokostelecka (Dagmar Klímová)

383


   
 
Mariana Pflegerová Narendra: Matky královny a synové vyslanci na cestách do světa a zpátky

  
  Matrilinearita, migrace a identita u indonéských Minangkabau. Monografie, která se opírá o původní terénní výzkum i o studium historie, literatury [více]
 
Markéta Holubová: Okruhy kultů poutních madon jezuitského řádu

  
  Šestý svazek řady Etnografického atlasu Čech, Moravy a Slezska. Textová část se zabývá charakteristikou kultů poutních madon jezuitského řádu ( poutní [více]
 

  
  Nosková, Jana - Ferencová, M. - Pelc, M. - Machek, J. - Koštialová, K. - Darulová, J. - Weger, T. - Drápala, D. - Bočková, H. - Popelková, K. - Zajonc, J. - Bitušíková, [více]    Všechna práva vyhrazena EÚ AV ČR 2005